25/01/2021 11:24 sáng | Nghệ An Plus+

Tôi kỳ vọng Nghị quyết Đại hội XIII sẽ tạo luồng sinh khí mới tràn đầy năng lượng, khát vọng, sáng tạo, tiếp sức cho doanh nhân, doanh nghiệp đóng góp phát triển đất nước.

Ông Nguyễn Hữu Bắc – Chủ tịch Hệ thống Du lịch PhucGroup

Qua nghiên cứu chúng tôi thấy văn kiện trọng tâm của Đại hội sắp tới đã được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, nghiêm túc.

Văn kiện có kết cấu chặt chẽ, khoa học, kết hợp giữa lý luận và thực tiễn, giữa kiên định và đổi mới, giữa kế thừa và phát triển.

Bên cạnh đó, báo cáo cũng nêu ra 5 quan điểm chỉ đạo và 12 định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030, thể hiện rõ tư duy chiến lược của Đảng, khát vọng phát triển của dân tộc và quyết tâm chính trị của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.

Những định hướng phát triển kinh tế được nêu rõ, như: Đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển đất nước nhanh và bền vững; hoàn thiện toàn diện, đồng bộ thể chế, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Là một doanh nhân, tôi nhận xét rằng, nhiệm kỳ qua, Đảng và Nhà nước rất quan tâm đến doanh nhân, doanh nghiệp, ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết cải thiện môi trường kinh doanh và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp. Đặc biệt, kinh tế tư nhân được xác định là một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Tuy nhiên, trong thực tiễn, doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn, nhất là sự chồng chéo trong pháp luật kinh doanh, thủ tục hành chính còn rườm rà, phức tạp; nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa không tiếp cận được các chính sách hỗ trợ của Nhà nước.

Điển hình là trong đại dịch COVID-19, các chính sách hỗ trợ được ban hành rất kịp thời, nhưng còn khoảng cách lớn giữa chính sách và thực thi, tỉ lệ giải ngân các gói hỗ trợ rất thấp,…

Tôi kỳ vọng Nghị quyết Đại hội XIII sẽ tạo luồng sinh khí mới tràn đầy năng lượng, khát vọng, sáng tạo, tiếp sức cho doanh nhân, doanh nghiệp đóng góp phát triển đất nước.

Chính vì vậy, nhiệm kỳ mới, doanh nghiệp mong muốn môi trường kinh doanh tiếp tục được cải thiện, các chính sách pháp luật liên quan đến doanh nghiệp được hoàn thiện, đồng bộ, khắc phục những điểm chồng chéo giữa các luật, nghị định, thông tư; câu chữ rõ ràng, tránh tình trạng đa nghĩa dẫn đến cách hiểu và vận dụng khác nhau…; bảo đảm bình đẳng giữa các thành phần kinh tế; thủ tục hành chính được đơn giản, thông thoáng hơn nữa, cắt bỏ những điều kiện không cần thiết gây khó khăn đối với doanh nghiệp.

Nguồn: https://enternews.vn/

print


Bài viết cùng chuyên mục