04/03/2021 8:34 chiều | Nghệ An Plus+

Đến nay, huyện “lúa” Yên Thành (Nghệ An) – Huyện đạt chuẩn nông thôn mới không có nợ đọng nông thôn mới các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn.

Một góc huyện Yên Thành (Nghệ An).
Một góc huyện Yên Thành (Nghệ An).

Theo báo cáo của UBND huyện Yên Thành, tình hình nợ xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn huyện này đến 31/12/2014 là 86.673 triệu đồng. 

Riêng, từ năm 2015 đến nay thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, huyện “lúa” đã quyết liệt trong công tác chỉ đạo xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản. Vì thế, từ 01/01/2015 đến nay, trên địa bàn huyện Yên Thành không có phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng Nông thôn mới.

Theo ông Nguyễn Văn Dương, Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết: “Thực hiện Chỉ thị số 1792/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị 27/CT-TTg và Chỉ thị số 25/CT-UBND về những giải pháp chủ yếu khắc phục nợ đọng XDCB; Căn cứ trên kế hoạch vốn hàng năm, UBND huyện Yên Thành (Nghệ An) đã tập trung bố trí cho thanh toán nợ các dự án hoàn thành đã có Quyết định phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành. Bên cạnh đó, đối với công nợ thuộc nguồn vốn ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh, huyện đã báo cáo với Sở Kế hoạch và Đầu tư và đề nghị các cấp quan tâm bố trí vốn trả nợ vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2019-2020.

Theo quy định của Luật đầu tư công, Ngân sách các cấp chỉ được bố trí trả nợ XDCB phát sinh từ 31/12/2014 trở về trước; Từ 01/01/2015 tuyệt đối không được để phát sinh nợ XDCB, nếu đơn vị, cá nhân nào để phát sinh nợ XDCB từ 01/01/2015 thì bị xử lý theo quy định tại Luật đầu tư công và không được bố trí ngân sách để thanh toán nợ XDCB phát sinh từ 01/01/2015.

Trên cơ sở đó, UBND huyện Yên Thành đã ban hành nhiều công văn chỉ đạo các chủ đầu tư, Ban QLDA tăng cường quản lý và xử lý nợ XDCB theo đúng quy định”. 

Được biết, thời gian qua, UBND huyện Yên Thành đã tập trung xây dựng hạ tầng quỹ đất tạo kinh phí chi trả nợ đọng xây dựng cơ bản phát sinh trước ngày 01/01/2015. Còn, từ năm 2015 đến nay, ưu tiên bố trí toàn bộ ngân sách thu được từ cấp quyền sử dụng đất phần huyện, xã được hưởng và các nguồn thu khác để hỗ trợ cho các địa phương xây dựng nông thôn mới và trả nợ trong xây dựng nông thôn mới, gồm cả số vốn bổ sung và số vốn dự kiến bố trí trả nợ trong kế hoạch 2016-2020 đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Theo báo cáo, từ năm 2015 đến nay, huyện, xã đã bố trí trả nợ số tiền: 86.673 triệu đồng (nợ trước 31/12/2014). Cụ thể: Năm 2015, tổng thu tiền cấp quyền sử dụng đất là 115.710 triệu đồng. Bố trí trả nợ từ nguồn huyện, xã được hưởng: 7.050 triệu đồng;

Năm 2016, tổng thu tiền cấp quyền sử dụng đất là 140.277 triệu đồng. Bố trí trả nợ từ nguồn huyện, xã được hưởng: 20.052 triệu đồng;

Năm 2017, tổng thu tiền cấp quyền sử dụng đất là 184.196 triệu đồng, bố trí trả nợ từ nguồn huyện, xã được hưởng: 19.543 triệu đồng;

Năm 2018, tổng thu tiền cấp quyền sử dụng đất là 231.585 triệu đồng, bố trí trả nợ từ nguồn huyện, xã được hưởng: 40.028 triệu đồng.

Tổng số vốn đã bố trí trả nợ xây dựng cơ bản phát sinh trước 01/01/2015: 86.673 triệu đồng.

Do đó, đến nay, huyện Yên Thành không có nợ đọng nông thôn mới các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn.

Tác giả: Ngọc Tuấn

Nguồn tin: taichinhdoanhnghiep.net.vn

print


Bài viết cùng chuyên mục